Al onze facturen zijn op de vervaldatum contant betaalbaar op het adres van de zetel van Ziekenvervoer Deroo, danwel betaalbaar op rekeningnummer BE87 1193 0624 5894 (titularis Ziekenvervoer Deroo) onder vermelding van de gestructureerde mededeling zoals vermeld op de factuur. Opmerkingen aangaande de facturen dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na ontvangst aan ons te worden vermeld.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

  1. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  2. Een forfaitaire vergoeding van:
    1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
    2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
    3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Als wij onze betaalverplichtingen jegens jou niet tijdig nakomen, heb je recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.

Ga naar boven